İklim Değişikliği Azaltım Stratejileri

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / İklim Değişikliği Azaltım Stratejileri

İklim değişikliğine yol açan fosil yakıtların geride bırakılması, karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerjiye adil geçişi sağlamak için çalışıyoruz.

Şehirlerdeki iklim eylemi, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik politikalar (azaltım/mitigasyon) ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılık oluşturmaya yönelik politikalardan (uyum/adaptasyon) oluşan iki temel başlık üzerinden yürütülmektedir. Azaltım politikalarında hedef, özellikle enerji üretimi ve tüketimi, arazi kullanımı, atık yönetimi, sanayi ve ulaşım sektörlerinden kaynaklı mevcut ve gelecekteki sera gazı emisyonlarını düşürmektir.

Bu amaç doğrultusunda İAD olarak;

  • Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, kentsel ve çevresel yaşam koşullarını iyileştirmek için çeşitli eylemlerde bulunarak karbon ayak izimiz için sorumluluk alıyoruz.
  • Çevre korumayı tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak çok paydaşlı, kapsayıcı ve ilkeli bir yaklaşım ile politika oluşturma ve kapasite geliştirme konusunda rehberlik sağlıyoruz.
  • Küresel ve yerel hedefler ile uyumlu, kısa, orta ve uzun vadeli iklim planları tasarlamak ve stratejiler geliştirmek için yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışıyoruz ve bunları ekonomik, sektörel ve kalkınma planlarına entegre etmeye yardımcı oluyoruz.
  • Düşük karbonlu kentsel gelişim, daha iyi arazi kullanımı ve enerji verimli ulaşım sistemlerinin tasarımı, planlanması ve uygulanması; aynı zamanda emisyonlarının ölçülmesi için gerekli metodoloji, araçlar ve standartların geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

İlgili projeler