Hiçbir meydan okuma, gelecek nesillere iklim

değişikliğinden daha büyük bir tehdit oluşturmaz.

BARRACK OBAMA

İklim değişikliğiyle mücadele etmediğimiz sürece,

yoksulluğu hiçbir zaman sona erdiremeyeceğiz.

JIM YONG KIM

İklim değişikliği gerçek. Şu anda oluyor. Bütün türlerimizin karşı karşıya kaldığı en acil tehdit bu, birlikte çalışmalı ve ertelemeyi bırakmalıyız.

LEONARDO DI CAPRIO

2016 Oscar Töreni En İyi Erkek Oyuncu ödülü kabul konuşmasından

HAKKIMIZDA

2016 yılı sonunda Ankara’da kurulan İklim Araştırmaları Derneği (İAD), iklim değişikliğinin toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkileri üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

 

İAD üyelerinin temel yetkinlik alanları, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, su yönetimi ve su politikası, afet ve risk yönetimi, kentsel planlama, ekonomi ve toplumsal çalışmalardır.

 

İAD, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla karbon&su ayakizi, iklim stratejilerinin ve politikalarının oluşturulması, iklim risklerinin yönetimi ve iklim direncinin artırılması gibi konulardaki deneyimini sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kuruluşların çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanmayı hedeflemektedir. 

 

AMAÇ

İklim Değişikliği, sürdürülebilirlik, enerji, kaynak verimliliği, afet ve risk yönetimi ile ilgili alanlarda farklı disiplinlerde çalışan gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak, üyelerini ticari, bilimsel, teknik alanlarda desteklemek, üyelerinin birbiriyle, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha verimli bir biçimde sürdürmelerini sağlamak, ilgili konularda ulusal ve uluslararası çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak, düşük karbon ekonomisine geçişte etkin politika ve yöntemler oluşturulmasına destek olmak ve sektörel birikimi ülke çıkarları doğrultusunda kullanmak ve bu amaçla ilgili kurumlara destek vermektir

FAALİYET

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum, kaynak (enerji, su, hammadde) verimliliği, temiz üretim, afet ve risk yönetimi ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yapan yerli ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve kişilerle iletişim kurarak çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve dernek yararına sonuçlar elde etmek üzere tüm üyelerine ve ilgili mercilere iletir.